วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2554

มาตรฐานห้องสมุด

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี   ได้กำหนดมาตรฐานสำหรับห้องสมุดโดยทั่วไปไว้ในเรื่อง 
เรื่องมาตรฐานห้องสมุด พ.ศ. 2549  ซึ่งห้องสมุดโดยทั่วไปทุกแห่งทราบดีแล้ว อย่างไรก็ตามห้องสมุดทั่วประเทศมีเป็นจำนวนมากและจะมีห้องสมุดจำนวนมากน้อยเพียงใดที่บริหารงาน
ได้มาตรฐานห้องสมุดแม้จะไม่ได้เต็มร้อยก็ควรพัฒนาให้ได้มากที่สุดผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานห้องสมุดโดยเฉพาะห้องสมุดโรงเรียนทั่วประเทศ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น